Croeso i arddangosfeydd ein graddedigion am 2020.

 

Eleni mae’n bleser gen i eich cyflwyno i waith 53 o israddedigion a 11 o uwchraddedigion.

 

Yn yr arddangosfa gan israddedigion, cynrychiolir uchafbwyntiau cyflawniadau ein myfyrwyr dros dair blynedd o astudio. Cyflawnwyd y gwaith ar y safle hwn yng nghyd-destun un modiwl ym mlwyddyn olaf y myfyrwyr. Detholiad yn unig sydd i’w weld fan hyn. Aseswyd gwaith portffolio, astudiaethau, llyfrau brasluniau, dyddiaduron gweledol, a deunydd paratoadol hefyd.

 

Ar y rhaglenni BA Anrhydedd Sengl Celfyddyd Gain a BA Celfyddydau Creadigol astudiodd y myfyrwyr 40 credyd, ac ar y cwrs BA Anrhydedd Cyfun astudiodd y myfyrwyr 30 credyd.

 

Mae ein myfyrwyr uwchraddedig yn cymryd rhan yn y gyntaf o ddwy arddangosfa ar eu rhaglen Meistr. Fe’i bwriedir i fod yn ddatganiad cyfamser o ddatblygiad eu medrau o ran techneg, arddull a chysyniad.

 

Fis Chwefror 2020, wrth i’r dysgu yn Semester 2 ddechrau ni ddychmygwyd y byddem yn fuan wedi ein dal mewn pandemig byd-eang. Saith wythnos yn ddiweddarach, ar Mawrth 23, dechreuodd y brifysgol, ynghyd â rhan fwyaf y wlad, ar gyfnod clo o gyfyngiadau llym ar symud er mwyn ceisio atal lledaeniad firws Covid-19.

 

Mewn cyfnod hollol ddigynsail ac mor ansicr, bu’r myfyrwyr yn amyneddgar a pharod i gydweithredu, gan ddeall yr angen i gyfaddawdu. Mewn rhai achosion parodd hyn newid yng nghyfeiriad eu gwaith gan fod pob stiwdio, gweithdy print ac ystafell dywyll ar gau.

 

Rwyf yn hynod ddiolchgar i holl fyfyrwyr a staff yr Ysgol Gelf sydd wedi ymroi mor frwdfrydig ar fyr rybudd i addysgu ar-lein ac e-gyflwyno gwaith cwrs i’w asesu.

  

Siom fawr, wrth gwrs, yw methu â chynnal arddangosfeydd ein graddedigion yn 2020. I fyfyrwyr a staff yr Ysgol Gelf, y dangosiad preifat yn draddodiadol fu uchafbwynt y calendr academaidd.

 

Yn eu lle, rydym yn gyffrous iawn i allu dwyn i’ch sylw yr arddangosfa gyntaf erioed ar-lein o waith ein graddedigion. Gobeithio y byddwch yn gweld llawer a fydd o ddiddordeb ichi, ac y byddwch yn teimlo y gallwch rannu dolen ein gwefan yn ogystal â’i rhannu a’n hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

Yn olaf, fe hoffwn ddiolch i’r “Tîm Ysgol Gelf”, staff amser llawn a rhan-amser – yn academyddion, technegwyr, curaduron a gweinyddwyr – am eu gwaith caled a’u hymrwymiad di-baid. Eleni, hoffwn ddiolch yn arbennig i’m cydweithwyr Karen Westendorf a Neil Holland am lwyfannu’r arddangosfa ar-lein hon.

 

Rwyf yn sicr y bydd fy nghydweithwyr o bob rhan o’r Brifysgol, yn ogystal ag ymwelwyr rhithiol â’n sioeau am 2020, yn ymuno â mi i ddymuno’n dda i’n graddedigion yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

 

Dymuniadau gorau, cadwch yn ddiogel a chadwch mewn cyswllt â ni,

 

Robert Meyrick

Athro a Phennaeth yr Ysgol

 

 

 

Nodyn

 

Gall gweithiau ar y wefan hon gynnwys themâu a allai fod yn addas i oedolion yn unig. Rydym yn eich cynghori i fod yn ymwybodol o hyn a defnyddio doethineb. Nid yw Prifysgol Aberystwyth yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol y cysylltir â hwy o weddalennau myfyrwyr.