top of page

Y tir wedi’i dad-dewi 

Gosodwaith cyfryngau cymysg: printiau, darluniau ac edafedd wedi’u gwaredu / mixed media installation: discarded prints, paintings and yarn

Newidyn maint / Size variable 

Sain gan / sound by Lee Berwick

Mae seiniau iaith yn cael eu creu gan y bobl sy’n ei siarad a chan yr amgylchedd y mae’r iaith yn datblygu ynddo. Tardda’r iaith o’r tir ac mae’r llinell Ond mae’r heniaith yn y tir yn y gerdd Aros Mae gan John Ceiriog Hughes yn sôn am yr iaith yn dal i fyw yn y tir. Trwy wrando ar seiniau’r tirwedd, ar y geiriau a darddodd o’r tirwedd hwnnw, mae modd clywed yr iaith a’i gwybodaeth unwaith eto. Gwnaed y basgedi dros gyfnod o chwe mlynedd a hynny o brintiau a phaentiadau, rhai gen i fy hun ac eraill wedi’u rhoi gan artistiaid eraill. Cafodd yr edafedd eu rhoi neu eu canfod. Crëwyd yr elfen sain dros bum mlynedd gan yr artist sain, Lee Berwick.

Sounds of a language are created by the people who speak it and by the environment in which the language develops. The language comes from the land and the line Ond mae’r heniaith yn y tir in the poem Aros Mae by John Cerriog Hughes speaks of the language still living in the land. By listening to the sounds of the landscape, to the words that come from the landscape, the language and its knowledge can be heard again. The baskets were made over a period of six years and are made from prints and paintings, some of which are mine and others were donated by other artists. The yarn was donated or found. The sound component was created over the last five years with sound-artist, Lee Berwick.

bottom of page